Положення

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Наказ Комітету з фізичного

                                                                     виховання та спорту Міністерства

                                                                     освіти і науки України

 • 26.07.2013 № 223

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЮ)
КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 1. Миколаївське обласне відділення (філія) є відокремленим підрозділом (далі – Філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет) і створене на підставі наказу Комітету від 01.07.2013 р. № 190 «Про реорганізацію Миколаївського обласного відділення».
 2. Повне найменування і місцезнаходження Філії: Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Поштовий індекс, адреса: 54055, м. Миколаїв, вул. Садова, 50.
 3. Філія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента. України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН, Комітету та цим Положенням.
 4. Філія бере участь в організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах системи освіти в Миколаївській області, а саме:
 • у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю;
 • у спортивних клубах та центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;
 • у професійно-технічних навчальних закладах;
 • у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • у дитячо-юнацьких спортивних школах та інших позашкільних навчальних закладах фізкультурно-спортивної спрямованості.
 1. Завданнями Філії є:

5.1 забезпечення сприяння відповідним органам освіти у реалізації
державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів та рівнів акредитації;

5.2 забезпечення координації роботи з фізичної культури, фізкультурнооздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах, участь у методичному забезпеченні цієї роботи;

5.3 забезпечення формування пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання учнівської та студентської молоді як найдієвішого способу зміцнення їх здоров’я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості;

5.4 участь в організації навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних заходів, пов’язаних з підготовкою спортивного резерву;

5.5 участь в організації і проведенні Всеукраїнських, територіальних
універсіад, гімназіад, спартакіад, Всеукраїнських спортивних ігор школярів, змагань серед учнівської та студентської молоді в навчальних закладах;

5.6 за погодженням з місцевим органом виконавчої влади у сфері
фізичної культури і спорту, спільно з місцевими відділенням Національного олімпійського комітету, місцевими осередками учнівської та студентської спортивних спілок забезпечення комплектування збірних територіальних команд учнів та студентів та їх участь у Всеукраїнських змаганнях серед студентів та школярів; внесення пропозицій щодо комплектування збірних територіальних команд учнів і студентів для їх участі у Всесвітніх універсіадах, з Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу та Європи серед учнів та студентів;

5.7 подання на затвердження місцевому органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту списків територіальних збірних команд для участі у Всеукраїнських змаганнях;

5.8 сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, співпраця з місцевими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості, радами, фондами, комісіями;

5.9 сприяння зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази відділення Комітету та навчальних закладів сфери освіти;

5.10 здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо
поширення фізичної культури, спорту, здорового способу життя серед дітей, учнівської та студентської молоді, працівників освіти і науки;

5.11 вжиття заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів спортивного профілю; інформування Комітету та органів прокуратури про факти скорочення мережі таких навчальних закладів.

 1. Філія відповідно до покладених на неї завдань:

6.1 забезпечує координацію роботи з фізичної культури і спорту, вивчає стан і узагальнює результати діяльності з фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді, здійснює заходи щодо її вдосконалення;

6.2 забезпечує розвиток позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах;

6.3 надає організаційну та методичну допомогу навчальним закладам та позашкільним установам у проведенні навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи та розвитку масового спорту серед учнівської та студентської молоді;

6.4 забезпечує використання засобів фізичної культури і спорту у зміцненні здоров’я учнівської та студентської молоді;

6.5 бере участь в організації матеріально-побутових умов спортсменам, які навчаються, сприяє успішному навчанню та підвищенню їх спортивної майстерності;

6.6 уносить пропозиції Комітету щодо створення штатної спортивної команди резервного спорту з олімпійських видів спорту;

6.7 щорічно розробляє та подає на затвердження Комітету погоджений з місцевими органами виконавчої влади в сфері освіти, фізичної культури і спорту календарний план спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів;

6.8 несе відповідальність перед місцевими органами виконавчої влади в сфері освіти, фізичної культури і спорту в частині виконання календарного плану спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів серед учнівської та студентської молоді Миколаївської області.

6.9 розробляє та затверджує положення про змагання, що входять до компетенції Філії, та забезпечує їх проведення;

6.10 аналізує стан фізичної культури, спортивної і фізкультурно оздоровчої роботи в навчальних закладах, результати проведення спортивних змагань;

6.11 готує за дорученням Комітету пропозиції щодо розробки державних стандартів освіти в частині фізичного виховання, створенні підручників та навчально-методичної літератури з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

6.12 бере участь у роботі відповідних фахових рад та науково-методичних комісій з фізичного виховання та спорту;

6.13 бере в установленому порядку участь в атестації тренерсько-викладацького складу, педагогічних та науково-педагогічних працівників з фізичного виховання навчальних закладів;

6.14 уносить до Комітету і органів місцевого самоврядування у
встановленому порядку пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, а також тренерів і спортсменів;

6.15 вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід з фізичного виховання і спорту, забезпечує розробку та видання методичних рекомендацій, розповсюджує інформаційні матеріали, бюлетені тощо;

6.16 організовує науково-практичні, методичні конференції, семінари з питань фізичного виховання, спорту та оздоровлення учнівської та студентської молоді;

6.17 здійснює моніторинг використання та технічного стану навчально-спортивних баз навчальних закладів;

6.18 взаємодіє з місцевими осередками студентської та учнівської
спортивних спілок України з питань розвитку фізкультурно-спортивного руху, їхньої участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях та здійснює їх фінансову підтримку відповідно до законодавства;

6.19 подає Комітету бухгалтерську та іншу звітність відповідно до
законодавства.

 1. Філія мас право:

7.1 одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.2 залучати фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

7.3 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

7.4 уносити пропозиції до Комітету щодо зміни штату та чисельності
працівників філії, бюджетних асигнувань;

7.5 утворювати президію Філії, яку очолює начальник Філії.
Президія є дорадчим органом Філії. Склад і чисельність президії
затверджує начальник Філії за погодженням з головою Комітету.
Рішення Президії впроваджується в життя наказами начальника Філії.

 1. Філія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з
  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.
 2. Філію очолює начальник, який призначається на посаду та
  звільняється з посади головою Комітету з укладанням трудового договору
  (контракту).
 3. Начальник Філії:

10.1 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань;

10.2 діє на підставі довіреності, виданої Комітетом, представляє інтереси Філії у судах, відносинах з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування;

10.3. призначає на посади та звільняє з посад працівників Філії;

10.4 розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

10.5 затверджує посадові інструкції працівників Філії;

10.6 забезпечує виконання наказів Комітету, організовує перевірку їх
виконання.

 1. Філія фінансується за рахунок:

11.1 коштів державного бюджету;

11.2 коштів місцевих бюджетів, для виконання календарного плану
спортивно-масових заходів серед учнівської та студентської молоді
Миколаївської області;